Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri
eturhan@gumushane.edu.tr 4129