Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi Bölümü

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Gül Yeşilçelebi Havacılık Yönetimi Bölümü gulyesilcelebi@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karaaslan Havacılık Yönetimi Bölümü ibrahimkaraaslan@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Köse Havacılık Yönetimi Bölümü oguzkose@gumushane.edu.tr 4154
Arş. Gör. Ezgi Begüm Öndeş Havacılık Yönetimi Bölümü ezgibegum.ondes@gumushane.edu.tr 4159

Program Hakkında

Havacılık sektörüne yapılan büyük yatırımlar ve teknolojik gelişmelerle birlikte hava yolu ulaşımına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu gelişimin paralelinde havayolu taşıyıcıları, yer hizmetleri, havaalanları ve diğer havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşların sayısında da ciddi derecede artış yaşanmaktadır. Bu noktada havacılık sektöründe yer alan şirketler kendi yönetim anlayışları içerisinde, havacılık standartlarını ve gerekliliklerini iyi bilen, yönetim ve organizasyon alanında yeterli becerilere sahip, havacılık sektörünün dinamiklerine uyum sağlayabilecek ve vizyonu geniş kalifiye elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Havacılık sektöründe yer alan işletmelerin gerekli her türlü operasyona dayalı faaliyetin kalite, kontrol ve emniyetini denetleyecek yetkin personellerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplin olan Havacılık Yönetimi Bölümü, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri, havacılık sektöründeki kamu ve özel kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli personelleri uluslararası gereklilikleri göz önüne alarak yetiştirir.

Hava Taşımacılığı, Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekât Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersler ve IATA ve SHGM temelli Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi dersler Havacılık Yönetimi Bölümü programlarında yer almaktadır.

Mezunlar; havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer kamu ve özel havacılık kuruluşlarında çalışabilmektedir.

Tarihçe

Gümüşhane Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Havacılık Yönetimi Bölümüilk öğrencilerini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında almıştır.  Havacılık Yönetimi Bölümü, sivil havacılığı ilgilendiren tüm alanlarda çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektedir.

Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Gül Yeşilçelebi (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Köse (Üye)

Arş. Gör. Ezgi Begüm Öndeş (Üye)

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur. Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar.

Bölümün Dış Paydaşları

Havacılık sektöründeki uzmanlar ve akademisyenler

Bölümün İç Paydaşları

Bölümdeki akademik personel

Bölümün aktif öğrencileri

Bölümün mezun öğrencileri (henüz yok)

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri 

1) Eğitim: Mezunlarının istihdam oranı

Not: Bölüm henüz mezun vermediği için herhangi bir oran verilememektedir. 

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma sayısı, yayınların atıf sayıları

Not: Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgiler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır.

AKADEMİK

1) Bölüm akademik personel planlaması “Planlama Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norma Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik “ çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

2) Akademik personelin kendisini geliştirmesi için, yurt içerisinde ve yurt dışarında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

3) Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

4) Akademik personel yurt içerisinde ve yurt dışında bilimsel nitelikli konferanslara katılımı teşvik edilmektedir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Havacılık Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,

b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezunların istihdam olanakları

Havacılık yönetimi mezunlar için, hava alanlarında ve hava limanlarında, devlet (kamu) ve özel sektörde yolcu hizmetleri, kargo işlemleri, planlama ve pazarlama, ulaştırma gibi farklı alanlarında iş imkânları bulunmaktadır. 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

PROGRAM ÇIKTILARI

1) Hava taşımacılığı faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için gereken hukuksal, toplumsal ve çevresel bilgiyi edinmek ve kullanabilmek.

2) Hava taşımacılığına ilişkin bilgileri takım arkadaşlarına aktarabilmek.

3) Hava taşımacılığı sistemini güncel tutmak için gereken yeni sistem bileşenlerini tasarlamak ve bu süreci analiz edebilmek.

4) Verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olmak.

5) Hava taşımacılığına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri temel problemleri saptamak, tanımlamak, formüle etmek ve çözmek amacıyla kullanabilmek.

6) Hava taşımacılığındaki örgütler/kurumlar için belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek.

7) Hava taşımacılığı alanındaki konularda kapsamlı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.

8) Veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme beceresini elde etmek.

9)  Hava taşımacılığı ile ilgili düşünce ve önerileri yetkili kişi ve kurumlarla paylaşabilmek.

10) Edinilen bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilmek.

11) Bilgi iletişim sistemleri hakkında ileri düzeyde yetkinliğe sahip olmak.

12) Etik değerlerle ilgili sorumluluk bilincine sahip olmak.

13) Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilmek.

14) Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak.

15) Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak.

Eğitim Amaçları

Havacılık Yönetimi Bölümü, havacılık sektöründe istihdam edilmek amacıyla havacılık standartlarını ve gerekliliklerini iyi bilen, yönetim ve organizasyon alanında yeterli becerilere sahip, havacılık sektörünün dinamiklerine uyum sağlayabilecek ve vizyonu geniş kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri

1) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

2) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere hem sosyal medyada hem de sanal networklarda duyurular yapılmaktadır. 

Değişim programlarına katılım 

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler.