Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi Bölümü

Genel Bilgiler

Gümüşhane Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Havacılık Yönetimi Bölümü, ilk öğrencilerini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında almıştır.  Havacılık Yönetimi Bölümü, sivil havacılığı ilgilendiren tüm alanlarda çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektedir. Havacılık yönetimi bölümü 4 yıllık olup , mezun öğrenciler  havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer kamu ve özel havacılık kuruluşlarında çalışabilmektedir.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Canan Sancar Özkök Havacılık Yönetimi Bölümü canansancar@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gül Yeşilçelebi Havacılık Yönetimi Bölümü gulyesilcelebi@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karaaslan Havacılık Yönetimi Bölümü ibrahimkaraaslan@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Köse Havacılık Yönetimi Bölümü oguzkose@gumushane.edu.tr 4154
Arş. Gör. Ezgi Begüm Öndeş Havacılık Yönetimi Bölümü ezgibegum.ondes@gumushane.edu.tr 4159

Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Gül Yeşilçelebi (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Köse (Üye)

Arş. Gör. Ezgi Begüm Öndeş (Üye)

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur. Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar.

Bölümün Dış Paydaşları

Havacılık sektöründeki uzmanlar ve akademisyenler

Bölümün İç Paydaşları

Bölümdeki akademik personel

Bölümün aktif öğrencileri

Bölümün mezun öğrencileri (henüz yok)

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri 

1) Eğitim: Mezunlarının istihdam oranı

Not: Bölüm henüz mezun vermediği için herhangi bir oran verilememektedir. 

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma sayısı, yayınların atıf sayıları

Not: Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgiler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır.

AKADEMİK

1) Bölüm akademik personel planlaması “Planlama Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norma Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik “ çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

2) Akademik personelin kendisini geliştirmesi için, yurt içerisinde ve yurt dışarında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

3) Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

4) Akademik personel yurt içerisinde ve yurt dışında bilimsel nitelikli konferanslara katılımı teşvik edilmektedir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Havacılık Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,

b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezunların istihdam olanakları

Havacılık yönetimi mezunlar için, hava alanlarında ve hava limanlarında, devlet (kamu) ve özel sektörde yolcu hizmetleri, kargo işlemleri, planlama ve pazarlama, ulaştırma gibi farklı alanlarında iş imkânları bulunmaktadır. 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

PROGRAM ÇIKTILARI

1) Hava taşımacılığı faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için gereken hukuksal, toplumsal ve çevresel bilgiyi edinmek ve kullanabilmek.

2) Hava taşımacılığına ilişkin bilgileri takım arkadaşlarına aktarabilmek.

3) Hava taşımacılığı sistemini güncel tutmak için gereken yeni sistem bileşenlerini tasarlamak ve bu süreci analiz edebilmek.

4) Verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olmak.

5) Hava taşımacılığına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri temel problemleri saptamak, tanımlamak, formüle etmek ve çözmek amacıyla kullanabilmek.

6) Hava taşımacılığındaki örgütler/kurumlar için belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek.

7) Hava taşımacılığı alanındaki konularda kapsamlı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.

8) Veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme beceresini elde etmek.

9)  Hava taşımacılığı ile ilgili düşünce ve önerileri yetkili kişi ve kurumlarla paylaşabilmek.

10) Edinilen bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilmek.

11) Bilgi iletişim sistemleri hakkında ileri düzeyde yetkinliğe sahip olmak.

12) Etik değerlerle ilgili sorumluluk bilincine sahip olmak.

13) Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilmek.

14) Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak.

15) Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak.

Eğitim Amaçları

Havacılık Yönetimi Bölümü, havacılık sektöründe istihdam edilmek amacıyla havacılık standartlarını ve gerekliliklerini iyi bilen, yönetim ve organizasyon alanında yeterli becerilere sahip, havacılık sektörünün dinamiklerine uyum sağlayabilecek ve vizyonu geniş kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri

1) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

2) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere hem sosyal medyada hem de sanal networklarda duyurular yapılmaktadır. 

Değişim programlarına katılım 

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler. 

Ders Kodu Ders Adı Snf KRD AKTS Grup Z
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1 2 2   Z
HYB 101 Havacılığa Giriş 1 3 5   Z
HYB 105 Hukukun Temel Kavramları 1 3 4   Z
HYB 107 Genel İşletme 1 3 5   Z
HYB 109 Muhasebe-I 1 3 5   Z
MAT 101 Matematik-I 1 3 4   Z
TTB 101 Türk Dili-I 1 2 2   Z
YDB 101 İngilizce-I 1 3 3   Z
DOY 209 Dijital Okur Yazarlık 2 2 3   Z
HYB 201 Havayolu Yönetimi 2 3 5   Z
HYB 203 Yer Hizmetleri Yönetimi 2 3 5   Z
HYB 205 İstatistik-I 2 3 5   Z
HYB 207 Finansal Yönetim-I 2 3 4   Z
HYBSEC201 Uçak Bilgisi ve Uçuş İlkeleri 2 2 4 SEC 201 S
HYBSEC203 Mesleki İngilizce-I 2 2 4 SEC 201 S
HYBSEC205 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2 2 4 SEC 201 S
HYB 301 Havayolu Pazarlaması 3 3 6   Z
HYB 303 Havacılık Terminolojisi 3 3 6   Z
HYB 305 Havacılık Güvenliği 3 3 6   Z
HYBSEC301 Havayolu Filo Planlaması 3 2 4 SEC 301 S
HYBSEC303 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 2 4 SEC 301 S
HYBSEC305 Maliyet Muhasebesi 3 2 4 SEC 301 S
HYBSEC307 İlk Yardım ve Sağlık Bilgisi 3 2 4 SEC 301 S
HYB 401 Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler 4 3 6   Z
HYB 403 Hava Hukuku 4 3 6   Z
HYB 405 Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları 4 3 6   Z
HYBSEC401 Uçuş Operasyonu ve Performansı 4 2 4 SEC 401 S
HYBSEC403 Havacılık İşletmelerinde Örgütsel İletişim 4 2 4 SEC 401 S
HYBSEC405 İş Sağlığı ve Güvenliği 4 2 4 SEC 401 S
HYBSEC407 Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri 4 2 4 SEC 401 S
HYBSEC409 Uçuş ve Endüstri Yönetimi 4 2 4 SEC 401 S
AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 1 2 2   Z
HYB 102 Havaalanı Donanımı ve Faaliyetleri 1 3 5   Z
HYB 104 Davranış Bilimleri 1 3 5   Z
HYB 106 İktisada Giriş 1 3 4   Z
HYB 108 Muhasebe-II 1 3 5   Z
MAT 102 Matematik-II 1 3 4   Z
TTB 102 Türk Dili-II 1 2 2   Z
YDB 102 İngilizce-II 1 2 3   Z
HYB 202 Yolcu Hizmetleri 2 3 6   Z
HYB 204 Harekat Performansı 2 3 6   Z
HYB 206 İstatistik-II 2 3 5   Z
HYB 208 Finansal Yönetim-II 2 3 5   Z
HYBSEC202 Uçuş Teorisi 2 2 4 SEC 202 S
HYBSEC204 Mesleki İngilizce-II 2 2 4 SEC 202 S
HYBSEC206 Havacılık Etiği 2 2 4 SEC 202 S
HYB 302 Havaalanı Yönetimi 3 3 6   Z
HYB 304 Havacılık Meteorolojisi 3 3 6   Z
HYB 306 Havacılık Emniyeti 3 3 6   Z
HYBSEC302 Havacılık Ekonomisi 3 2 4 SEC 302 S
HYBSEC304 Ticaret Hukuku 3 2 4 SEC 302 S
HYBSEC306 Yönetim Muhasebesi 3 2 4 SEC 302 S
HYBSEC308 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 2 4 SEC 302 S
HYB 402 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri 4 3 6   Z
HYB 404 Havayolu İşletmelerinde Operasyonel Planlama 4 3 6   Z
HYB 406 Genel Havacılık 4 3 6   Z
HYBSEC402 Model Uçak Yapımı 4 2 4 SEC 402 S
HYBSEC404 Havayolu İşletmelerinde Finansman 4 2 4 SEC 402 S
HYBSEC406 İnsan Kaynakları Yönetimi 4 2 4 SEC 402 S
HYBSEC408 Ulaştırma Sistemleri 4 2 4 SEC 402 S
HYBSEC410 Lojistik Yönetimi 4 2 4 SEC 402 S
HYBSEC412 Finansal Tablolar Analizi 4 2 4 SEC 402 S